Strona główna » Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowychBEZPIECZEŃSTWO PŁATNOŚCI

Wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji obsługiwanych przez PayU S.A. zapewnia zastosowanie m.in. następujących zabezpieczeń: 

  • technologii 3D Secure (Verified by VISA oraz MasterCard SecureCode) 
  • bezpiecznego, 256-cio bitowego szyfrowania SSL.

Polityka bezpieczeństwa jest realizowana w oparciu o wymagania i procedury publikowane przez organizacje płatnicze, indywidualne rozwiązanie opracowane z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych a także wieloletnie doświadczenie. W celu zapewnienia nieprzerwanego i bezawaryjnego działania usługi na najwyższym poziomie PayU S.A. wykorzystuje szereg narzędzi zapewniających jednocześnie bezpieczeństwo i ochronę danych.


BEZPIECZEŃSTWO SKLEPU

Polityka bezpieczeństwa naszych klientów, to rzecz priorytetowa, dlatego wykorzystujemy o wiele wyższe certyfikaty "SSL OV Certification Authority ", niż wymaga od nas tego ustawodawca. Współpracujemy z firmą Comodo CA Inc, która jako lider sprzedaży certyfikatów bezpieczeństwa dla sklepów internetowych dostarcza dla nas 256-cio bitowe szyfrowanie SSL.
Firma World Eye Sp. z o,.o. posiada indywidualny certyfikat, który został zweryfikowany przez Comodo CA, Inc i potwierdzony stosownym wpisie w licencji bezpieczeństwa.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
(KLAUZULA INFORMACYJNA)
 

Dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe: 

Twoje dane osobowe wykorzystywane są przez WORLD EYE Sp. z o.o. w celach: rejestracji Klienta, weryfikacji Klienta, rozliczenia z operatorem płatności, organizacji dostawy zakupów, zakładania i utrzymania konta Klienta, wystawienia faktury lub paragonu, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, informowania Klienta o akcjach marketingowych, promocjach i konkursach oraz umożliwienia Klientowi udziału w nich, prowadzenia analiz i statystyk, badania satysfakcji Klienta, archiwizacji danych, zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania kradzieżom i oszustwom. Podczas realizowania kampanii marketingowych może dochodzić do profilowania Twoich danych osobowych, którego celem jest dostosowanie oferty handlowej do Twoich zainteresowań i potrzeb. Tworzone kampanie reklamowe mogą zawierać indywidualnie dobrane oferty i rabaty dedykowane tylko dla Ciebie, które nie będą dostępne dla innych. Podanie danych w zakresie nazwy firmy (lub imienia i nazwiska Klienta), adresu i numeru NIP jest wymogiem ustawowym, aby można było wystawić fakturę za zakupy. Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska, danych kontaktowych jest wymogiem umownym. Brak podania takich danych uniemożliwi rejestrację Klienta. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa, a także, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu, jak również na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą możesz cofnąć w każdym czasie. 

Kto odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest WORLD EYE Sp. z o. o. z siedzibą w Swarzędzu (62-020) przy ul. Heleny Modrzejewskie 79, adres e-mail: admin@worldeye.pl. WORLD EYE Sp. z o. o. oświadcza, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania RODO oraz polskiego prawa. 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe: 

Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom, które realizują dla nas określone usługi takie jak: obsługa i wsparcie technologii, w tym utrzymanie konta Klienta w systemach informatycznych, aplikacji mobilnych; usługi przechowywania danych, łączenia i analizy danych; obsługa naszych programów i akcji marketingowych i ofertowych; usługi przygotowania oraz dostarczania korespondencji pocztą lub w postaci elektronicznej, w tym newslettery. Podmioty, którym udostępniamy Twoje dane osobowe przetwarzają je wyłącznie na cele WORLD EYE  Sp. z o. o., a zatem nie wykorzystują ich dla swoich własnych celów. Twoje dane mogą również zostać przekazane innym odbiorcom, takim jak dostawcy usług płatniczych, firmy kurierskie, którzy realizują usługi dla Ciebie. Twoje dane mogą być udostępnione także podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, takim jak organy ścigania czy sądy, lecz tylko w oparciu o żądanie spełniające odpowiednie wymagania prawne. 

W jaki sposób możesz kontrolować swoje dane osobowe: 

Przysługują Tobie następujące prawa związane z Twoimi danymi osobowymi: prawo dostępu do treści swoich danych; prawo ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy, także o przysługującym prawie wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wymienione uprawnienia możesz wykonać, gdy: 

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez WORLD EYE Sp. z o. o.; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte, jeśli wynika to z przepisów prawa;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający WORLD EYE Sp. z o. o . sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne WORLD EYE Sp. z o. o., ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy  sprzeciw jest prawnie uzasadniony;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Gdzie uzyskać informacje: 

WORLD EYE Sp. z o. o. dba, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa, a ich przetwarzanie nie naruszało Twoich praw i wolności. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji dotyczących sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pod adresem e-mail: admin@worldeye.pl

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe: 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w czasie, w którym będziesz chciał/a być Klientem WORLD EYE Sp. z o. o. W każdym czasie możesz zrezygnować z bycia naszym Klientem. Wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez czas wynikający z takich przepisów oraz dla celów archiwalnych i analitycznych przez okres maksymalnie 10 lat. Dla celów podatkowych i rachunkowych Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat po roku, w którym miało miejsce dane zdarzenie (np. płatność faktury). W pozostałym zakresie Twoje dane będziemy przechowywać do momentu, gdy wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych lub wycofasz zgodę.


Przejdź do strony głównej

Reklama

DETEKTYWISTYKA